Ajuda Autoliquidaciķ

A continuació, es relacionen una sèrie d'indicacions que haurà d'utilitzar per a confeccionar correctament el document d'autoliquidació.
 

Subjecte Passiu


Aquest apartat s'haurà d'emplenar amb la informació fiscal de la persona que figurarà com a titular de l'autoliquidació. Correspondrà amb el subjecte obligat al pagament.
 

Representant


En cas que siga necessari, s'haurà d'omplir la informació referida al representant del subjecte passiu. Un exemple d'això es dona en el cas que la persona que realitza el tràmit és diferent a l'obligat.
 

Autoliquidaciķ


En el lloc denominat "Comentari" haurà d'indicar la informació que considere necessària per a la correcta localització del fet pel qual s'autoliquida. Per exemple :
  • Si es tracta d'una obertura d'establiments o activitat, indicar el domicili d'aquesta activitat.
  • Si es tracta d'una ocupació de la via pública amb taules i cadires, indicar el nom del bar/restaurant i la ubicació de la terrassa.
  • Si es tracta d'una obra o l'ocupació de la via pública per obres, indicar el domicili d'aquesta.
Per favor, redacte el contingut amb lletra majúscula i de forma clara.

En el lloc assenyalat com a Quota a ingressar haurà d'indicar l'import pel qual s'autoliquida.

La Data de meritació és la data en la qual es produeix el fet imposable i, per tant, l'obligació de pagar el deute.
 

Data i Signatura


No s'oblide d'indicar la data en la qual està realitzant el tràmit, així com de signar el document.

Documentaciķ Bancāria


No aplica.

 

Normativa Aplicable


  • Ordenanįa Fiscal Municipal reguladora de l'Impost o taxa pel qual s'estā autoliquidant.
  • Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004.
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributāria.